_DSC5629.jpg

โครงการวังจันทร์รวมรัก

ปลูกผักแบ่งปัน

ผักสดจากมือเกษตรกรวังจันทร์

โครงการวังจันทร์รวมรัก 

ปลูกผักแบ่งปัน

  นับเป็นจุดเริ่มต้นในปี 2560 จากเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานอันเป็นมงคล ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของชุมชนราษฎรตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 8 หมู่บ้านครัวเรือนนำร่อง เป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรเพื่อการดำรงชีวิต เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน ภายใต้การดำเนินงานโครงการ “วังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน”

  พืชผักผลิตผลของชุมชนได้เจริญงอกงามตามกาลเวลา ด้วยการลงมือปลูก ดูแลด้วยความใส่ใจ จึงมีผักปลอดภัยไว้บริโภค แบ่งปัน ช่วยลดรายจ่ายตลอดจนมีรายได้เสริม จากการจำหน่ายผัก ในสถานีบริการน้ำมันปตท. ทางเข้าวังจันทร์วัลเลย์ภายใต้ชื่อ“ร้านค้าผักวังจันทร์” ผลกำไรจากการจำหน่ายผักจะปันผลคืนให้แก่สมาชิก และยังจัดตั้งเป็นกองทุนสำหรับช่วยเหลือสมาชิกในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมในความสัมพันธ์เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันและกัน

  ปตท. มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและผลักดันกลุ่ม “วังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน

 
 

ผักจากเกษตรกรวังจันทร์

ขณะนี้ร้านค้าผักวังจันทร์ ปิดปรับปรุงระบบ

ชุดผักคู่ครัว

ผักวังจันทร์

 

โครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน 

อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

โทร. 092-406-0333 หรือ 084-8744202

Line Official Account :

Store Policy

Logo4web.png

Powered by

©2020 by Marketplace